ކްލެސިފިކޭޝަން


ޓައިޓަލް ރޭޓިންގް ވަގުތު ތާރީޙް
ޓައިޓަލް ރޭޓިންގް ޝާއިރު Authur Release Dateg
ޓައިޓަލް ރޭޓިންގް ޅެންވެރިޔާ ތާރީޙް
ޗެނަލް ރޭޓިންގް ތާރީޙް