މީޑިއާ


ތާރީޙް ސުންގަޑި ބާވަތް ނަންބަރު ލިންކް ފައިލް
22/05/2024 02/06/2024 , 01:30 ކްލެސިފަޔަރ އެމް.އެސް-1 (IUL)178-HR/1/2024/9 insert_link insert_drive_file
02/05/2024 16/05/2024 , 13:30 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) (IUL)178/HR/1/2024/7 insert_link insert_drive_file
25/04/2024 09/05/2024 , 13:30 މަަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1) (IUL)178/HR/1/2024/6 insert_link insert_drive_file
16/04/2024 25/04/2024 , 13:30 ހިޔުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178/HR/1/2024/5 insert_link insert_drive_file
16/04/2024 25/04/2024 , 13:30 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) (IUL)178/HR/1/2024/4 insert_link insert_drive_file
04/10/2023 16/10/2023 , 13:30 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178-H/1/2023/22 insert_link insert_drive_file
12/07/2023 03/08/2023 , 12:42 ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން (IUL)178-P/1/2023/16 insert_link insert_drive_file
26/02/2023 28/02/2023 , 14:07 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޭ2 ޝީޓް (IUL)178-H/1/2023/2 insert_link insert_drive_file
15/01/2023 29/01/2023 , 13:30 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް3) (IUL)178-H/1/2023/1 insert_link insert_drive_file
ތާރީޙް ސުންގަޑި ބާވަތް ނަންބަރު ލިންކް ފައިލް
26/05/2024 29/05/2024 , 11:17 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) އޭ- 2 ޝީޓް (IUL)178-HR/1/2024/7 insert_link insert_drive_file
20/05/2024 21/05/2024 , 12:10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) - ސްކްރީނިން މަހުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (IUL)178/HR/1/2024/7 insert_link insert_drive_file
19/05/2024 22/05/2024 , 14:13 މަަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)- އޭ 2 ޝީޓް (IUL)178/HR/1/2024/6 insert_link insert_drive_file
13/05/2024 14/05/2024 , 10:27 ސްކްރީނިން ސީޓް ރިޒލްޓް-މަސައްކަތު އެސް.އެސް.1 (IUL)178/HR/1/2024/6 insert_link insert_drive_file
02/05/2024 06/05/2024 , 10:09 އޭ 2 ޝީޓް - ހިޔުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178/HR/1/2024/5 insert_link insert_drive_file
28/04/2024 29/04/2024 , 09:07 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) - ސްކްތީނިން މަހުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (IUL)178/HR/1/2024/4 insert_link insert_drive_file
28/04/2024 29/04/2024 , 09:05 ހިޔުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (IUL)178/HR/1/2024/5 insert_link insert_drive_file
05/02/2024 08/02/2024 , 11:32 އޭ2 ޝީޓް - ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން - އެމް.އެސް1 (IUL)178-HR/1/2024/1 insert_link insert_drive_file
31/01/2024 01/02/2024 , 12:30 ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމްއެސް 1 insert_link insert_drive_file
29/01/2024 29/02/2024 , 11:22 އޭ-2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ insert_link insert_drive_file
29/01/2024 01/02/2024 , 11:09 އޭ-2 ޝީޓް -އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީއެސް 4) insert_link insert_drive_file
22/01/2024 25/01/2024 , 11:15 އޭ-2 ޝީޓް ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) (IUL)178-HR/1/2023/28 insert_link insert_drive_file
22/01/2024 29/01/2024 , 13:30 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-HR/1/2024/1 insert_link insert_drive_file
18/01/2024 19/01/2024 , 10:32 ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ރިސަލްޓް- އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) (IUL)178-HR/1/2023/29 insert_link insert_drive_file
16/01/2024 18/01/2024 , 12:20 އޭ2 ޝީޓް (IUL)178-HR/1/2023/26 insert_link insert_drive_file
14/01/2024 15/01/2024 , 12:00 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) - ސްކްރީނިން ޝީޓް ރިސަލްޓް (IUL)178-HR/1/2023/28 insert_link insert_drive_file
11/01/2024 14/01/2024 , 13:30 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ކްލެސިފަޔަރ-ޖީއެ.ސް4.ރ (IUL)178-HR/1/2023/26 insert_link insert_drive_file
31/12/2023 11/01/2024 , 13:30 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝިއަން - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-HR/1/2023/27 insert_link insert_drive_file
31/12/2023 10/01/2024 , 13:30 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް.4 (IUL)178-HR/1/2023/29 insert_link insert_drive_file
31/12/2023 04/01/2024 , 13:30 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް.4 (IUL)178-HR/1/2023/28 insert_link insert_drive_file
12/12/2023 21/12/2023 , 13:30 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-HR/1/2023/25 insert_link insert_drive_file
30/10/2023 02/11/2023 , 14:08 އޭ2 ޝީޓް - ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް1) (IUL)178-H/1/2023/22 insert_link insert_drive_file
12/09/2023 14/09/2023 , 09:43 ޑިރެކްޓަރ-އީ.އެކްސް.1 މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް insert_link insert_drive_file
28/08/2023 29/08/2023 , 10:35 (ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ރިސަލްޓް (ޑިރެކްޓަރ (IUL)178-H/1/2023/18 insert_link insert_drive_file
14/08/2023 24/08/2023 , 13:30 ޑިރެކްޓަރ - އީ.އެކްސް.1 (IUL)178-H/1/2023/18 insert_link insert_drive_file
02/08/2023 10/08/2023 , 13:30 ކްލެސިފަޔާ - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-H/1/2023/17 insert_link insert_drive_file
13/07/2023 14/07/2023 , 13:30 ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ރިސަލްޓް (ކްލެސިފަޔަރ ، އެމް.އެސް 1) insert_link insert_drive_file
03/05/2023 06/05/2023 , 13:40 އޭ 2 ޝީޓް (ކްލެސިފަޔަރ. އެމް.އެސް.1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
26/04/2023 29/04/2023 , 13:03 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
26/04/2023 29/04/2023 , 13:00 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
05/04/2023 20/04/2023 , 12:30 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
28/02/2023 15/03/2023 , 13:30 ކްލެސިފަޔަރ - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-H/1/2023/5 insert_link insert_drive_file
01/02/2023 02/02/2023 , 14:00 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) (IUL)178-H/1/2023/2 insert_link insert_drive_file
06/12/2022 07/12/2022 , 14:46 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) - ސްކްރީނިންގ ޝީޓް (IUL)178-H/1/2022/18 insert_link insert_drive_file
26/11/2022 04/12/2022 , 13:08 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ - އެމް.އެސް.3 (IUL)178-H/1/2022/18 insert_link insert_drive_file
17/11/2022 01/12/2022 , 13:30 ކްލެސިފަޔަރ - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-H/1/2022/17 insert_link insert_drive_file
10/11/2022 10/11/2022 , 11:12 ސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) ވަޒީފާއަށް ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (IUL)178-H/1/2022/15 insert_link insert_drive_file
25/10/2022 02/11/2022 , 14:39 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (IUL)178-H/1/2022/15 insert_link insert_drive_file