މީޑިއާ


ތާރީޙް ސުންގަޑި ބާވަތް ނަންބަރު ލިންކް ފައިލް
04/10/2023 16/10/2023 , 13:30 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178-H/1/2023/22 insert_link insert_drive_file
12/07/2023 03/08/2023 , 12:42 ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން (IUL)178-P/1/2023/16 insert_link insert_drive_file
26/02/2023 28/02/2023 , 14:07 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޭ2 ޝީޓް (IUL)178-H/1/2023/2 insert_link insert_drive_file
15/01/2023 29/01/2023 , 13:30 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް3) (IUL)178-H/1/2023/1 insert_link insert_drive_file
ތާރީޙް ސުންގަޑި ބާވަތް ނަންބަރު ލިންކް ފައިލް
30/10/2023 02/11/2023 , 14:08 އޭ2 ޝީޓް - ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް1) (IUL)178-H/1/2023/22 insert_link insert_drive_file
12/09/2023 14/09/2023 , 09:43 ޑިރެކްޓަރ-އީ.އެކްސް.1 މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް insert_link insert_drive_file
28/08/2023 29/08/2023 , 10:35 (ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ރިސަލްޓް (ޑިރެކްޓަރ (IUL)178-H/1/2023/18 insert_link insert_drive_file
14/08/2023 24/08/2023 , 13:30 ޑިރެކްޓަރ - އީ.އެކްސް.1 (IUL)178-H/1/2023/18 insert_link insert_drive_file
02/08/2023 10/08/2023 , 13:30 ކްލެސިފަޔާ - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-H/1/2023/17 insert_link insert_drive_file
13/07/2023 14/07/2023 , 13:30 ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ރިސަލްޓް (ކްލެސިފަޔަރ ، އެމް.އެސް 1) insert_link insert_drive_file
03/05/2023 06/05/2023 , 13:40 އޭ 2 ޝީޓް (ކްލެސިފަޔަރ. އެމް.އެސް.1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
26/04/2023 29/04/2023 , 13:03 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
26/04/2023 29/04/2023 , 13:00 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް 1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
05/04/2023 20/04/2023 , 12:30 ކްލެސިފަޔަރ (އެމް.އެސް1) (IUL)178-H/1/2023/7 insert_link insert_drive_file
28/02/2023 15/03/2023 , 13:30 ކްލެސިފަޔަރ - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-H/1/2023/5 insert_link insert_drive_file
01/02/2023 02/02/2023 , 14:00 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) (IUL)178-H/1/2023/2 insert_link insert_drive_file
06/12/2022 07/12/2022 , 14:46 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) - ސްކްރީނިންގ ޝީޓް (IUL)178-H/1/2022/18 insert_link insert_drive_file
26/11/2022 04/12/2022 , 13:08 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ - އެމް.އެސް.3 (IUL)178-H/1/2022/18 insert_link insert_drive_file
17/11/2022 01/12/2022 , 13:30 ކްލެސިފަޔަރ - އެމް.އެސް.1 (IUL)178-H/1/2022/17 insert_link insert_drive_file
10/11/2022 10/11/2022 , 11:12 ސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3) ވަޒީފާއަށް ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (IUL)178-H/1/2022/15 insert_link insert_drive_file
25/10/2022 02/11/2022 , 14:39 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (IUL)178-H/1/2022/15 insert_link insert_drive_file