މެއިންޑޭޓް


ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
      މާލެ،
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މެންޑޭޓް

 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ކްލެސިފައިކޮށް، ފާސްކުރުމާއި، އާންމުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދަބީ އުފެއްދުންތައް ފާސްކުރުމާއި، އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ކްލެސިފައިކޮށް، އާންމުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން ކުރުން.
 • ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ކަނޑައެޅުމާއި ހިފެހެއްޓުން.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ކްލެސިފިކޭޝަން މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމާއި، ކްލެސިފިކޭޝަނާބެހޭ އުސޫލުތައް އެކަށައަޅައި އާންމުކުރުން.
 • ރާއްޖޭގައި ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތައް ކްލެސިފައިކުރުން.
 • ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް އައި.އެސް.ބީ.އެން އެޖެންސީގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
 • ކްލެސިފައިކުރެވޭ ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ދަފްތަރާއި، ފާސްކުރެވޭ ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ދަފްތަރު ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން.
 • އަދަބީ އުފެއްދުން ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން.
 • ކްލެސިފައިކޮށް ރާއްޖޭގައި އާންމުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ، ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އެއް އަސްލު ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ފާސްކުރުމާއި، ކްލެސިފައިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުން.
 • ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ކްލެސިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.
 • ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.
 • ފަންނީ އުފެއްދުންތަކާއި އަދަބީ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، އެ އުފެއްދުންތައް އާންމުކުރާ ފަރާތްތައް ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި، ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން.