G PG 12+ 15+ 18+ 18+R PU
National Bureau of Classification

PU


General
 

އަމިއްލަ ބޭނުމައް އެކަނި

 

(ހ)

ވާހަކަ ނުވަތަ މެސެޖް

 

ބިރުގަނެ ނުވަތަ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ނުވަތަ ހާސްވާންޖެހޭ ބައިތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

           

 

 

(ނ)

އަނިޔާވެރި ޢަމަލު:

 

އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ހިމެނޭނެއެވެ.

           

 

 

(ނ)

ޖިންސީ ޢަމަލު:

 

ޖިންސީގޮތުން ބައެއް މަންޒަރު ހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޖިންސީ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާ މަންޒަރެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

           

 

 

(ރ)

ވާހަކައިގެ ހަރުކަށިކަން:

 

ދައްކާ ވާހަކައިގައި ހަރުކަށިކަން ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ބޭއަދަބީ ބަސްބަސްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

           

 

 

(ބ)

ޑްރަގް
ބޭނުންކުރުން:

 

ޑްރަގްބޭނުންކުރާ މަންޒަރު ހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ހިތްވަރުދީ ނުވަތަ އެކަމަކީ ރަނގަޅު، މޮޅު، މަޖާކަމެއްކަމަށް ދައްކާ އެއްވެސް ބައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

           

 

 

(ޅ)

ހަށިގަނޑު ހާމަކުރުން:

 

ތަޢުލީމީ، ތާރީޚީ އަދި އާޓިސްޓިކް ބޭނުމަށްޓަކައި ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަމީހުންނާއި ޖިންސީ ގުނަވަން ހިމެނޭނެއެވެ.

           

 

 

(ކ)

ދީން:

 

އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގައި ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ހިމެނޭނެއެވެ.