G PG 12+ 15+ 18+ 18+R PU
National Bureau of Classification

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް


  1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފިލްމުތަކާއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފިލްމުތައް ސެންސަރުކޮށް އެކި ގިންތިތަކަށް ބެހުމާއި، ދަރަޖަކުރުމާއި، ޤާނޫނުގައި މަނާ ފިލްމުތައް ހިފެހެއްޓުން.
  2. ޢާންމުންނަށް ހުށަހަޅަން އުފެއްދޭ ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރެވޭ ފަންނުވެރި ހުށަހެޅުންތައް، ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބަލައި ފާސްކުރުން.
  3. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަމިއްލަ ރާގާއި އަމިއްލަ ލަވަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޢާންމުންގެ ތެރެއަށް ނެރެވޭ ލަވަ ރެޖިސްޓްރީކުރުން.
ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ފޮތްތައް ރެޖިސްޓްރީކުރުން.